พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นชายชาวนา อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของกรุงพาราณสี มีพ่อค้าบรรทุกสินค้าบนหลังลาเดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อค้าขาย พ่อค้าได้เอาหนังราชสีห์คลุมหลังลาไว้แล้วปล่อยให้ไปกินข้าวในทุ่งของชาวนา ส่วนตนเองออกขายสินค้าในหมู่บ้านนั้น เมื่อชาวนาเห็นเจ้าลากินข้าวก็ไม่กล้าเข้าไปไล่ เพราะนึกว่าเป็นราชสีห์ จึงรีบเร่งไปบอกญาติพี่น้องให้มาช่วยไล่ราชสีห์ที่ทุ่งนาของตน ชาวนาต่างพากันถืออาวุธ รัวกลอง โห่ร้องไล่ เมื่อเจ้าลาได้ยินเสียงนั้นเกิดความหวาดกลัวจึงร้องออกมาเป็นเสียงลา ชาวนาต่างได้รู้ว่าราชสีห์ที่พวกตนเกรงกลัว ที่แท้นั้นคือ ลา 

อ่าน “อรรถกถา สีหจัมมชาดกว่าด้วย ลาปลอมเป็นราชสีห์”

อ่าน “อรรถกถา สีลานิสังสชาดกว่าด้วย อานิสงส์ศีล”

อ่าน “อรรถกถา หริตมาตชาดกว่าด้วย ผู้มีอิสรภาพ”


Timeline
[00:43] นิทานพรรณนา “คบหาสมาคมบัณฑิต ปิดอบาย”
[05:16] สีหจัมมชาดก ว่าด้วยลาปลอมเป็นราชสีห์
[19:58] สีลานิสังสชาดก ว่าด้วยอานิสงส์ศีล
[43:08] หริตมาตชาดก ว่าด้วยผู้มีอิสรภาพ