ธุรกิจสีเทา คือ ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย มีการเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่น ธุรกิจที่ผิดศีล เป็นการงานที่มีโทษ เช่น การค้าขายอาวุธ ขายยาพิษ ขายสุรา ขายสัตว์เป็น ขายเนื้อสัตว์ ฟอกเงิน และการพนันทุกรูปแบบ เป็นต้น

อานิสงฆ์ของการไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา ทำให้ไม่มีความร้อนใจ มีคำพูดที่ดีความคิดดี เมื่อมีคำพูดดีความคิดดีก็จะทำให้มีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต สร้างครอบครัวให้มีความสุข สร้างบริษัทที่มีความสามัคคี ความสุขก็จะมีขึ้นในชีวิตของเรา ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้เราดำรงชีวิตเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่น

อ่่าน “วณิชชาสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต


Timeline

[06:10] ไต่ตามทาง ท่านที่ 1 ฟังธรรมแล้ว เลิกธุรกิจสีเทา จิตใจชุ่มเย็น เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีได้
[17:31] ไต่ตามทาง ท่านที่ 2 ออกจากปฏิบัติธรรมแล้ว ซื้อลอตเตอรี่ ถูก 10 ใบ
[19:41] บุญ ย่อมให้ผลเป็นความสุข บาป ย่อมให้ผลเป็น ความทุกข์
[21:58] พุทธภาษิต เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงเป็นอจินไตย
[24:05] ธุรกิจสีเทา
[29:31] ศิลปะการดำเนินชีวิต ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร?
[35:21] วณิชชาสูตร คือ อาชีพ 5 อย่าง ที่ไม่ควรทำ
[37:51] ถ้ายังไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา ก็ขอแนะนำว่าอย่าไปข้องเกี่ยว
[43:04] สังคหวัตถุ 4 ประการ
[46:40] ใช้จ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่
[54:17] อริยสัจ 4
[54:44] ความแตกต่างระหว่าง การให้ทาน กับ การจ่ายส่วย