ในกาลเมื่อพระโพธิสัตว์บังเกิดในพระครรภ์อัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสี เมื่อพระบิดาสิ้นชีวิตแล้วก็ดำรงอยู่ในราชสมบัติ ปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลอุโบสถสม่ำเสมอ มีอำมาตย์ผู้หนึ่งก่อการประทุษร้ายขึ้นภายในพระราชวัง เหล่าข้าราชบริพารจึงกราบทูลแก่พระราชา เมื่อสืบสวนแล้วทรงดำริให้อำมาตย์นั้นไปอยู่ยังเมืองอื่น อำมาตย์ผู้นั้นด้วยความคับแค้นใจจึงเข้าร่วมกับพระราชาโจร ยกทัพมาจับพระราชาผู้มีศีลไว้ในเรือนจำ และจองจำพระองค์ด้วยโซ่ตรวน หากแต่องค์ราชากลับถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ในเรือนจำนั้น ยังความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นในกายของพระราชาโจรผู้นั้น ด้วยอำนาจแห่งเมตตาภาวนา

อ่าน “อรรถกถา เสยยชาดก”

อ่าน “อรรถกถา มหาสีลวชาดกว่าด้วย ความสำเร็จเกิดจากความพยายาม”

อ่าน “อรรถกถา มัยหสกุณชาดกว่าด้วย การใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์”


Timeline
[00:50] นิทานพรรณนา “สร้างประโยชน์จากสิ่งที่หาประโยชน์มิได้”
[02:53] เสยยชาดก ว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐ
[29:48] มหาสีลวชาดก ว่าด้วยความสำเร็จเกิดจากความพยายาม
[50:38] มัยหสกุณชาดก ว่าด้วยการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์