เจริญพุทธานุสติด้วยการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระถึงถึงเหตุการณ์ถึงตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้ปรินิพพาน

พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ธรรมะ และวินัยใดที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย เมื่อเราปรินิพพานแล้ว ธรรมะ และวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย

สติตั้งไว้อยู่กับพุทโธ ธรรรมะนี่แหละที่เป็นศาสดา คือ ผู้สอนแทน จะเป็นสิ่งที่เราเคารพบูชา เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกได้ รวมถึงคำสอนที่ออกมาในรูปของวินัย คือ ศีล ที่เป็นระบบแนวทางแห่งความสำเร็จ

พระศาสดา คือ ผู้สอน คำสอน คือ ธรรมะ สังโฆ คือ ผู้ปฏิบัติ นั่นคือ อยู่ที่ตัวเรา

ตราบใดที่เรามีสติตั้งไว้ มีคำสอนตั้งไว้ มีพุทโธ ธัมโม สังโฆอยู่ที่นี่

คำสอน คือ ธรรม และวินัยยังมีอยู่ ศาสนา คือ คำสอนก็ไม่ได้สูญหายไปไหน

ให้ระลึกว่า เราเป็นหนึ่งในผู้ที่รักษาคำสอน เป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิบัติตามโอวาท ยังระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า ผู้ที่บอกสอนเอาไว้อยู่


Timeline

[00:01] คำสอนคือศาสดา ระลึกผ่านพุทโธ
[16:43] ฝึกสติให้มีกำลังตามกระบวนการพุทธานุสสติ เหมือนการผูกสัตว์ทั้งหกไว้กับเสา
[24:16] ปรับทิศทางของจิตด้วยการตั้งคำถาม
[29:28] ธรรมและ วินัย คือ ศาสดาของเธอ ให้มั่นใจ เป็นสรณะ
[40:15] วินัย คือ ศีล คือ ระบบแห่งความสำเร็จ
[45:07] ธรรม และวินัยมีอยู่ หมู่ผู้ปฏิบัติดีมีอยู่ คำสอนนั้นยังดำรงอยู่
[48:25] สรุป
[50:12] เจริญเมตตาภาวนา