ให้นำพรหมวิหารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจเรา เราก็จะสามารถที่จะอยู่ใน toxic Environment หรือรับมือกับการโดนหักหลังได้ ให้จิตของเราตั้งอยู่ด้วยพรหมวิหาร ความเจริญ ความพัฒนา จะมีขึ้นมาได้ สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม เราจะอยู่เหนือสถานการณ์ และควบคุมสถานการณ์ได้ โดยใช้ความกรุณาเป็นเครื่องป้องกัน มีอุเบกขาที่จะช่วยเบรกไม่ให้จิตของเราไปทางต่ำ การที่เราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร 4 จะช่วยรักษาผู้อื่น และรักษาเราด้วย ไม่มีใครสามารถทำอันตรายคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้


Timeline

[06:07] ไต่ตามทาง กรณี ถูกหักหลังจากคนใกล้ชิด
[14:32] พุทธภาษิต เรื่องยอดธงคือพระธรรม
[21:03] มิจฉาวาจา
[21:53] ถ้าเราไม่พูดตามที่เราคิด จะกลายเป็นการโกหกไหม
[25:01] ปิยวาจา
[25:43] ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เจอคนต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง
[30:40] วาจาของอสัตบุรุษจะเอามาเป็นประมาน ไม่ได้
[34:02] ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น Toxic Environment
[34:23] กรุณา อุเบกขา
[40:25] สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมี 2 ระดับ
[42:04] ปรับจิตใจให้มีพรหมวิหาร 4 รักษาจิตให้ตั้งมั่นได้