มโหสถเปิดเรือนจำถอดโซ่ตรวนให้กับเหล่านักโทษ เพื่อระดมไปสร้างอุโมงค์ลับ และรวบรวมเหล่าช่างแขนงต่างๆ ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในศิลปะนั้นๆ ส่วนผู้ที่ชำนาญในการสู้รบก็คัดเลือกเข้าไว้ในกองทัพ เมื่อเดินทางถึงแผ่นดินของศัตรู มโหสถได้วางแผนในการสร้างอุโมงค์ลับที่ใหญ่โตมโหฬาร เพียบพร้อมไปด้วยกลไกควบคุม

บัณฑิตย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการงาน มีสติเตือนตนอยู่เสมอ ไม่ท้อถอย ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องกระทำ ใส่ใจอยู่ในหน้าที่ ไม่ปล่อยปละละเลย กระทำอย่างจริงจัง นั่นคือ วิสัยของผู้เป็นบัณฑิต 

อ่าน “อรรถกถา มโหสถชาดกพระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี”

ฟัง “มโหสถชาดก ตอนที่ 9: หลุมพรางแห่งกาม”


Timeline
[02:01] ทบทวนเนื้อหาใน Season 2
[06:01] มหาอุโมงค์
[15:32] แผน 3 ชั้น
[22:13] หาทรัพย์สร้างอุโมงค์
[32:06] จุดเข้า-ออกอุโมงค์ 3 จุด
[46:10] พระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาปัญจาลนคร