มีกาสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันมาก สามีภรรยาต่างช่วยกันปกครองฝูงกาเป็นอย่างดี วันหนึ่งนางกาสุปัสสาภรรยาบินไปใกล้โรงครัว ได้กลิ่นอาหารหอมหวานชวนชิมเกิดอยากกินประกอบกับการที่ตนแพ้ท้องอยู่ จึงบอกสามีพญากาสุปัตต์ว่า หากตนไม่ได้กินอาหารวันนี้อาจตายก็เป็นได้ พญากาสุปัตต์จึงส่งเสนาบดีชื่อ กาสุมุขะ ไปยังโรงครัว เมื่อถึงเวลาพ่อครัวนำอาหารไปถวายพระราชา กาสุมุขะได้ให้สัญญาณกับเหล่ากาเพื่อบินลงไปทำร้าย จิกตี จมูกของพ่อครัวให้เป็นแผลเพื่อนำอาหารไปให้นางกาสุปัสสา พระราชาทรงเห็นเหตุการณ์จึงตรัสชื่นชมกาสุมุขะ และได้จัดให้เมืองพาราณสีเป็นเขตอภัยทานแก่สัตว์ทุกชนิด ส่วนพระองค์ดำรงตนรักษาศีลเป็นประจำ

อ่าน “อรรถกถา สุปัตตชาดกว่าด้วย นางกาแพ้ท้อง”

อ่าน “อรรถกถา อัพภันตรชาดกว่าด้วย ผลไม้ทิพย์”


Timeline
[00:44] นิทานพรรณนา “สุขสงบในภายใน ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์”
[07:13] เกริ่นนำ
[22:02] สุปัตตชาดก ว่าด้วยนางกาแพ้ท้อง
[33:33] อัพภันตรชาดก ว่าด้วยผลไม้ทิพย์