พระโพธิสัตว์ได้มาเกิดเป็นพระโอรสของพระราชาผู้ปกครองกรุงพาราณสี กุมารน้อยทรงมีนามว่าพระเตมีย์ เมื่อพระองค์เจริญวัยขึ้นเห็นพระบิดาสั่งลงโทษโจรอย่างทารุณ จึงทรงรำลึกชาติได้ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเคยเป็นกษัตริย์ครองราชย์ ครั้นเมื่อตายแล้วต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรก จึงรู้สึกหวาดกลัวที่จะต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากพระบิดา และต้องสั่งลงโทษผู้คนจนตนต้องตกนรกอีก จึงได้ทรงทำการลวงแกล้งเป็นคนง่อยเปลี้ย หูหนวก และเป็นใบ้ ทำให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกาลกิณี เมื่อมีอายุได้ 16 ปี นายสุนันทสารถีนำขึ้นรถเพื่อไปฝังในป่า พระองค์จึงแสดงตนแก่นายสุนันทว่าไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ย และได้บวชรักษาศีลอยู่ในป่า พระราชบิดา พระราชมารดา และราษฎรทราบข่าวต่างติดตามมา เมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดจิตเลื่อมใสจึงขอออกบวชตามพระองค์

อ่าน “อรรถกถา เตมิยชาดกว่าด้วย พระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี”

ฟัง “ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร”


Timeline
[00:24] นิทานพรรณนา “เนกขัมมบารมี”
[03:03] เตมิยชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
[08:34] กำเนิดเตมิยกุมาร
[23:07] ทรงเห็นว่าภัยในนรกร้ายแรงกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
[45:50] ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณี แต่ได้ขึ้นครองราชย์
[50:29] ได้ออกบวชสมความตั้งใจ