ภาวะใด..ที่เมื่อได้มีแล้ว เป็นทางดำเนินไปให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ ภาวะนั้นจัดว่าเป็นภาวะอันยอดเยี่ยมที่สุด ได้แก่ การเห็นพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้า การฟังพระธรรม การได้อริยทรัพย์ การศึกษาในไตรสิกขา การบำรุงและการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เป็นธรรมที่อยู่ในข้อ#8_อนุตตริยสูตร

#9_อนุสสติฏฐานสูตร ฐานที่ตั้งแห่งความระลึกถึง 6 ประการ เพราะที่เมื่อระลึกถึงแล้ว เป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ และความสุข เกิดปิติ เป็นทางให้ไปสู่นิพพาน ได้แก่ การระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศีล การบริจาค และคุณของเทวดา

#10_มหานามสูตร เจ้ามหานามะได้ตรัสทูลถามกับพระพุทธเจ้าถึงเหตุที่ “อริยสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้ว (อริยผล) รู้ชัดศาสนาแล้ว (รู้แจ้งไตรสิกขา) ส่วนมากอยู่ด้วยวิหารธรรมใด” ซึ่งคำตอบก็คือ การเจริญให้มากในอนุสสติ 6 ประการ ตามที่ได้กล่าวมาในข้อ#9

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อาหุเนยยวรรค

อ่าน “อนุตตริยสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต


Timeline
[05:29] อนุตตริยสูตร ว่าด้วยอนุตตริยะ
[39:01] อนุสสติฏฐานสูตร ว่าด้วยอนุสสติฏฐาน
[40:28] มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะมหานามะ