ในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสี มีชายขอทานผู้หนึ่งเที่ยวป่าวร้องชักชวนมหาชนทั้งหลาย ว่า “พวกท่านจงทำบุญ จงสมาทานอุโบสถ ในวันอุโบสถ จงถวายทาน จงฟังธรรม ชื่อว่ารัตนะอย่างอื่นเช่นกับพุทธรัตนะไม่มี พวกท่านทั้งหลายจงทำสักการะรัตนะทั้ง 3 เถิด” เมื่อพระราชาได้สดับ ทรงพระราชทาน ม้า รถ ช้าง และเครื่องประดับให้แก่ชายขอทานผู้นั้น เหตุจากชายผู้นี้ได้กระทำการงานอันไม่มีโทษ และเป็นประโยชน์ต่อมหาชน ผลของการประกาศคุณแห่งรัตนะทั้ง 3 ส่งผลให้ชายขอทานเกิดมาพร้อมกลิ่นกาย และกลิ่นปากที่หอมฟุ้ง

อ่าน “เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ [๑๑๕]”

อ่าน เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชต อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จีวรขันธกะ

อ่าน “เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒


Timeline
00:21] นิทานพรรณนา “การงานไม่มีโทษ ย่อมเจริญโดยธรรม”
[07:05] นิทานคนเข็ญใจ สันตติมหาอำมาตย์
[40:05] ผลบุญที่พระราชาได้ทำ พระเจ้าจัณฑปัชโชต