“ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง” ให้มองทุกคนเหมือนเป็นญาติของเรา “มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กัน” เพราะทุกคนเป็นญาติกันแน่ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ทางโลกก็ทางธรรม ไม่สายโลหิตก็ตามความคุ้นเคย ดังนั้น ‘สังคหวัตถุ 4’ คือ สิ่งที่สามารถสงเคราะห์กัน ช่วยเหลือดูแลกัน จะมีอยู่ 4 ประการ คือ (1) สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสม (2) ทาน การให้การแบ่งปัน (3) ปิยวาจา การไม่กล่าวคำให้แตกแยก การรักษาวาจา กล่าวคำที่จะให้เขาสบายใจ และ (4) อัตถจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือกันในความเป็นญาติ รวมทั้งช่วยบริหารจัดการครอบครัวญาติมิตรให้มั่งคั่ง เจริญพรั่งพร้อมกันขึ้นมา ซึ่งเมื่อเราทำกับเพื่อนกับญาติอย่างนี้ ความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นแน่นอน

ฟัง “มงคลชีวิต 17 #ธรรมจริยา”


Timeline
[00:27] ปฎิบัติภาวนา เทวตานุสติ
[10:09] ช่วงใต้ร่มโพธิบท | มงคลชีวิต #การสงเคราะห์ญาติ
[10:57] เกี่ยวกับ ‘ญาติ’ คือ ใคร อย่างไร
[13:49] ญาติประเภทต่างๆ
[23:00] สงเคราะห์ญาติอย่างไร
[29:03] สังคหวัตถุ 4 ประการ
[55:40] กุลจิรัฎฐิติธรรม