เราต้องมีระบบ ระเบียบ วินัย ที่สามารถจะลงมือทำ ในสิ่งที่ต้องทำ ในเวลาที่ต้องทำ ไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตาม ซึ่งบางคนมักจะให้ความสำคัญกับงานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ควรจะต้องทำไม่ถูก แล้วมาเร่งลงมือทำในช่วง 4 เดือนท้ายของปี (Ber Months) เพราะใกล้ถึงกำหนด (Deadline)

ด้วย ‘อิทธิบาท 4’ มีการงานหรือสิ่งต่าง ๆ เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่ง อาศัยสมาธิจดจ่อเชื่อมกับ ‘ฉันทะ’ จะทำให้ “งานเริ่มได้” เชื่อมกับ ‘วิริยะ’ จะทำให้ “งานเสร็จได้” และในระหว่างเชื่อมกับ ‘จิตตะ’จะทำให้ “งานต่อเนื่องได้” เชื่อมกับ‘วิมังสา’ จะทำให้ “พัฒนางานให้ถูกวิธีถูกเวลาได้” ทำด้วยความเข้าใจที่ถูก ทำตามระบบทำตามวินัย ตั้งใจทำให้ดีตามระบบระเบียบ สิ่งที่เราตั้งเอาไว้นั้น จะมีความสำเร็จเกิดปาฏิหาริย์เป็น Miracle Month ขึ้นมาได้


Timeline

[04:34] ช่วงไต่ตามทาง | ตัวอย่างต่างๆ ที่คนครอบครัวได้ประโยชน์จากการฟังธรรม
[18:35] พุทธภาษิต | ทรงเป็นพรหมภูติ คือเป็นผู้ประเสริฐ
[20:25] ช่วงปรับตัวแปรฯ | “ระบบแห่งความสำเร็จ” ใน 4 เดือนสุดท้ายของปี (Ber Months)
[23:26] กฎ Parkinson’s Law
[26:31] ประการที่ 1: จัดการความตื่นเต้นความกังวลใจ
[28:58] ประการที่ 2: ความสำคัญจริงๆ ของเราไม่มี
[38:38] ประการที่ 3: ต้องมีระบบระเบียบวินัย
[48:22] ฉันทะ คือ ความตั้งใจทำ
[49:44] วิริยะ คือ ความกล้าจะกำจัดความกลัว
[53:26] จิตตะ คือ มีการใส่ใจทำ
[55:18] วิมังสา คือ ตรวจตรา ปรับปรุง