‘ทาน’ มาจากคำว่า “ทานญฺจ หรือ ทานัญจะ” ซึ่งมีทั้งการให้เพื่ออนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ และการให้เพื่อบูชาคือทำบุญ “สิ่งที่จะทำจิตของเราไม่ก้าวหน้า แต่เศร้าหมอง หนึ่งในหลายๆ อย่างนั้น คือ ความตระหนี่”

“ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้ว ก็มีผล” ดังนั้น ‘ทาน’ จะมีผลอย่างไร ขึ้นอยู่ที่ของที่ให้ อยู่ที่เจตนาและศรัทธาของผู้ให้ และผู้รับ เปรียบผู้ให้ไว้กับเมล็ดพันธุ์ และผู้รับกับแปลงนา ดั่งคำว่า เนื้อนาบุญ

และเพราะการกำจัด การให้ การละออกไป เป็นความสามารถของจิตแบบเดียวกันกับการที่เราจะกำจัดกิเลสได้ แบบเดียวกันเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิด้วย เกิดปัญญาด้วย ดังนั้น การให้ทานจึงเป็นพื้นฐานของศีล ของสมาธิ และของปัญญาด้วย ไล่เรียงกัน “ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา” มีผลเกี่ยวเนื่องกันเป็นตัวสนับสนุนในมงคลข้อต่อๆ ไป จนถึงนิพพานได้เลย

ฟัง “มงคลชีวิต 15 #ทำงานไม่คั่งค้าง”


Timeline

[00:16] ปฏิบัติภาวนา เจริญจาคานุสสติ
[15:43] การให้ทาน | การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
[18:32] ทำไมทานคือการให้ จึงเป็นมงคล
[24:49] การให้มี 2 แบบ
[28:47] จุดประสงค์ของการให้ทาน
[30:21] องค์ประกอบของการให้ทาน
[37:38] การให้แบบหวังเอาบุญ
[42:35] การให้ทานสนับสนุนการเข้าถึงนิพพาน
[50:02] ประเภทของทาน