พระมหาโมคคัลลานะเดินลงจากเขาคิชฌกูฏ ท่านเห็นสัฏฐิกูฏเปรต มีค้อนเหล็กติดไฟลุกโพลงทุบลงบนหัวแตกกระจายแล้วกลับเป็นดังเดิมอีก เป็นอย่างนี้เรื่อยมา

เปรตผู้นี้เคยเป็นบุรุษผู้เรียนวิชาการดีดก้อนกรวดจากชายเปลี้ยผู้หนึ่ง ชายเปลี้ยนั้นสามารถดีดกรวดใส่ใบไม้บนต้นไม้ทะลุเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ได้ เมื่อพระราชาทรงทราบจึงขอให้ไปแอบดีดขี้แพะใส่ปากอามาตที่ชอบพูดมาก ทำให้อามาตนั้นไม่กล้าพูดมากต่อหน้าพระราชาอีก ชายเปลี้ยได้รับของพระราชทานจำนวนมาก มีชายหนุ่มผู้หนึ่งรู้ถึงความสามารถของชายเปลี้ย จึงขอมาปรนนิบัติจนชายเปลี้ยยอมสอนศิลปะให้ เมื่อชายผู้นั้นชำนาญในศิลปะแล้ว เขาได้แอบดีดกรวดใส่พระปัจเจกพุทธเจ้าระหว่างเดินบิณฑบาต ก้อนกรวดได้เข้าช่องหูทำให้ช่องหูทะลุ พระปัจเจกทรงปรินิพพาน ชายหนุ่มขาดีผู้นั้นเกิดในนรก เศษอกุศลกรรมนั้นทำให้มาเกิดเป็น “สัฏฐิกูฏเปรต”


อ่าน “เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

อ่าน “วัตถุคาถา” อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ปารายนวรรค


Timeline
[03:59] นิทานพรรณนา “ทำมาหาเลี้ยงชีพ”
[12:36] สัฏฐิกูฏเปรต ว่าด้วยบุรพกรรมของเปรตหกหมื่นฆ้อน
[38:27] กัฏฐวาหนะราชา (ส่วนเกี่ยวข้องในโพธิราชกุมาร)
[44:25] กัฏฐวาหนะราชา (เมื่อครั้งเป็นพราหมณ์พาวรี)
[49:34] จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยศิลปะการขาย