อวิชชา คือ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 คนเรามีระดับความไม่รู้ที่แตกต่างกัน การไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนั้น แย่กว่าการที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ความรู้ตรงนี้ คือ เริ่มมีวิชชา เมื่อเริ่มรู้แล้วว่าไม่รู้อะไร และต้องรู้อะไร ต่อไปควรรู้ว่าควรทำอะไรต่อความรู้นั้น และรู้ว่าได้ทำแล้ว นั่นก็คือ กิจที่ควรทำในอริยสัจ 4 ที่ประกอบด้วยรอบ 3 อาการ 12 นั่นเอง เมื่อวิชชามี 8 อวิชชาก็มี 8 เช่นกัน โดยเพิ่มจากอริยสัจ 4 ดังนี้ ความไม่รู้ในอดีต ในอนาคต ทั้งในอดีต อนาคต และในปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งคำถามที่ฉลาด จึงสามารถใคร่ครวญจนได้คำตอบโดยไล่มาตามสายเกิด และสายดับแห่งปฏิจจสมุปบาท “เพราะอวิชชานั่นแหละมีอยู่ อวิชชาจึงมี” และ “เพราะอวิชชาดับไปนั่นแหละ อวิชชาจึงดับไป” การจะทำอวิชชาให้ดับได้ก็ต้องมีมรรค 8 ที่สมบรูณ์จนก่อให้เกิดสัมมาญาณะ และสัมมาวิมุต แล้ววิมุตจะเกิดขึ้น อวิชชาดับไป เหนือกันได้ สิ่งที่จะทำให้วิชชาเกิดอวิชชาดับไปไม่มีทางอื่นนอกจากมรรคแปด ความรู้ที่ควรรู้นี้ควรเป็นไปเพื่อนิพพาน ไม่เช่นนั้นแม้แสวงหาความรู้ที่ไม่เป็นสัมโพธิมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้มีภาวะยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ จะมีความรู้เพื่อสัมโพธิได้ก็ต้องสร้างปัญญา ด้วยการหาผู้รู้ สร้างศรัทธาเพื่อให้เกิดปัญญา อวิชชาจะอยู่ไม่ได้

Timeline
[01:19] แนะนำรายการ
[07:49] อวิชชา และความหมาย
[10:27] “รู้ว่าไม่รู้อะไร” ดีกว่า “ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร” และอะไรที่ควรรู้
[15:39] วิชชา 8 กับอวิชชา 8 รอบที่เกิดญาณนั้นเท่ากัน
[31:25] เห็นอยู่แต่ไม่เห็น ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
[39:13] อวิชชาดับไป อวิชชาจึงดับไป ปฏิจจสมุปบาทสายดับ
[46:17] พบผู้รู้ สร้างศรัทธา ก่อปัญญา