ในเอพิโสดนี้ มาถึง ทุกนิบาต ส่วนปลาย (ตติยปัณณาสก์) โดยเริ่มที่ อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก พระพุทธเจ้ากล่าวเปรียบเทียบ 2 สิ่ง ใน 12 ประเด็น ดังนี้ 

[119] ความหวัง 2 อย่างนี้ ที่ละได้ยาก คือ ความหวังในลาภ และ ความหวังในชีวิต 

[120] บุคคล 2 จำพวกนี้ ที่หาได้ยากในโลก คือ บุพพการี (ผู้ทำอุปการะก่อน) และ กตัญญูกตเวที (ผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทน) 

[121] บุคคล 2 จำพวกนี้ ที่หาได้ยากในโลก คือ คนที่อิ่มเอง และ คนที่ให้ผู้อื่นอิ่ม 

[122] บุคคล 2 จำพวกนี้ ให้อิ่มได้ยาก คือ คนที่สะสมสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง และ คนที่สละสิ่งที่ได้มาทุก 

[123] บุคคล 2 จำพวกนี้ ให้อิ่มได้ง่าย คือ คนที่ไม่สะสมสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง และ คนที่ไม่สละสิ่งที่ได้มาทุกครั้ง 

[124] ปัจจัยให้เกิดราคะ 2 อย่างนี้  คือ สุภนิมิต (นิมิตงาม) และ อโยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยไม่แยบคาย) 

[125] ปัจจัยให้เกิดโทสะ 2 อย่างนี้ คือ ปฏิฆนิมิต (นิมิตให้ขัดเคือง) และ อโยนิโสมนสิการ 

[126] ปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ 2 อย่างนี้ คือ ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น) และ อโยนิโสมนสิการ 

[127] ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 2 อย่างนี้ คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย)  

[128-130] อาบัติ 2 อย่างนี้  คือ อาบัติเบา และ อาบัติหนัก, อาบัติชั่วหยาบ และ อาบัติไม่ชั่วหยาบ, อาบัติที่มีส่วนเหลือ และ อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ 

…ความหวังในชีวิต ที่พอเราเจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 จะทำให้เราเข้าใจในชีวิตว่า “ชีวิตหนึ่งเป็นของน้อย แต่สามารถใช้ทำความดี จะมีคุณค่ามาก” เมื่อมีความเข้าใจชีวิตเช่นนี้ ความหวังเราจะละได้ 

*พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S08E36 , S08E35

อ่าน “๓. ตติยปัณณาสก์ ๑. อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง “ชีวิตนี้มีค่านัก” ออกกาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563

ฟัง “ชีวิตนี้น้อยนัก” ออกกาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563

Timeline
[02:38] อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก
[04:17] [119] ความหวัง 2 อย่าง ที่ละได้ยาก
[09:42] [120] บุคคล 2 จำพวก ที่หาได้ยากในโลก | บุพพการีและกตัญญูกตเวที
[18:33] [121] บุคคล 2 จำพวก ที่หาได้ยากในโลก| คนที่อิ่มเองและคนที่ให้ผู้อื่นอิ่ม
[23:58] [122-123] บุคคล 2 จำพวก ในความที่ให้อิ่มได้ยากและให้อิ่มได้ง่าย
[29:40] [124-125] ปัจจัย 2 อย่าง ที่ทำให้เกิดราคะและโมหะ
[37:19] [126-127] ปัจจัย 2 อย่าง ที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิ
[48:20] [128-130] อาบัติเบาและหนัก | อาบัติชั่วหยาบและไม่ชั่วหยาบ | อาบัติที่มีส่วนเหลือและที่ไม่มีส่วนเหลือ