ในเอพิโสดนี้ เป็นเนื้อหาที่มาในทุกนิบาต หมวดธรรมที่มีหัวข้อธรรมจำนวน 2 ข้อ ใน สมจิตตวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องเทวดาพร้อมใจกัน ได้แสดงถึง ภูมิอสัตบุรุษและภูมิสัตบุรุษ การตอบแทนที่ทำได้ยาก วาทะ 2 อย่างที่กล่าวว่าควรทำและไม่ควรทำ ทักขิไณยบุคคล 2 จำพวก บุคคลผู้มีสังโยชน์ 2 จำพวก เหตุปัจจัยแห่งการวิวาท ภูมิคนแก่และภูมิคนหนุ่ม สมัย 2 อย่างที่บุคคลมีกำลัง การปฏิบัติที่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงสรรเสริญ บุคคลผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต)   

ปรารภพระสารีบุตร ขณะอยู่ที่ปราสาทของวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม เมืองสาวัตถี ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่อง บุคคลผู้มีสังโยชน์ 2 จำพวก คือ ผู้มีสังโยชน์ภายใน และ ผู้มีสังโยชน์ภายนอก อุปมาไว้ด้วยโรงลูกโค ที่ลูกวัวถูกผูกไว้ในคอก 3 นอกคอก 3 และด้วยจิตอันเทวดาจำนวนมากได้เจริญในธรรมวินัยนี้นั่นเอง จึงพร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าฯ พระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เพื่อกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จมารับรองคำกล่าวของพระสารีบุตร 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E05 , ใต้ร่มโพธิบท S07E15 , #เมื่อไม่กตัญญุตา ก็ยากจะบรรลุธรรม , #การประดิษฐานแก่บิดามารดา , #การตอบแทนบุญคุณบิดามารดา , #เหตุของปัญญาเริ่มด้วยคำถาม , #ทักษิณาวิภังภสูตร ว่าด้วยการให้ทาน , #เหตุเกิดที่บ้านสามคาม , #ธรรมเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน , #การรักษาศาสนา                    


Timeline
[06:52] สมจิตตวรรค
[08:35] 33 – ภูมิอสัตบุรุษ และภูมิสัตบุรุษ
[16:24] 34 – การตอบแทนที่ทำได้ยาก
[24:03] 35 – วาทะ ๒ อย่าง
[29:33] 36 – ทักขิไณยบุคคล ๒ จำพวก
[31:29] 37- บุคคลผู้มีสังโยชน์ ๒ จำพวก สมจิตต
[47:52] 38 – เหตุปัจจัยแห่งการวิวาท
[50:44] 39 – ภูมิคนแก่ และภูมิคนหนุ่ม
[53:17] 40 – สมัย ๒ อย่าง (กำลัง)
[55:32] 41- การปฏิบัติที่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงสรรเสริญ
[56:15] 42- บุคคลผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ