เหตุใดตระกูลศากยะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิจึงต้องถูกฆ่าล้างตระกูล มารับฟังเรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าวิฑูฑภะ ผู้ฆ่าล้างศากยะวงศ์  

“มัจจุ ย่อมพานระผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่าง ๆ ผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไป เหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับแล้วไปฉะนั้น.”


อ่าน “เรื่อง พระเจ้าวิฑูฑภะ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ 4


Timeline
[02:49] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเจ้าวิฑูฑภะ ภาคที่ 3 เรื่องที่ 35
[19:32] เรื่อง เกสวดาบส พระพุทธเจ้า ได้หยิบยกชาดกเรื่อง เกสวดาบส เพื่อนำมาประกอบการอธิบาย เรื่องตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป
[28:11] เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าปเสนทิ พระเจ้าปเสนทิอยากเกี่ยวดองเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า จึงขอธิดาเจ้าศากยะ แต่เจ้าศากยะกลับให้ธิดาซึ่งเกิดจากนางทาสี
[37:23] วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ พระเจ้าวิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ เนื่องจากรังเกียจพระองค์ที่มีมารดาเป็นลูกนางทาสี ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฆ่าล้างตระกูลศากยะ