หลังจากได้ฟังเรื่องราวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีกันไปบ้างแล้ว ในครั้งนี้ก็จะให้ได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของพระนางสามาวดีเอง ซึ่งมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เหตุใดโฆสกเศรษฐีจึงได้รับนางมาเป็นบุตรบุญธรรม มาเป็นอัครมเหสีแห่งพระเจ้าอุเทนได้อย่างไร รวมถึงในเรื่องราวของพระนางมาคันทิยาก็เช่นเดียวกัน และเพราะเหตุใดที่เป็นจุดเริ่มของความเกลียดชังที่พระนางมาคันทิยามีต่อพระนางสามาวดี 

“พระนางสามาวดี” พระนางเป็นบุตรสาวของภัททวติยเศรษฐี ในเมืองภัททวดี เมื่อครั้งมีโรคอหิวาต์ระบาดอย่างหนัก ทำให้พระนางและครอบครัวตัดสินใจเดินทางมาเพื่อขอพักพิงกับโฆสกเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีผู้เป็นสหาย แต่ในระหว่างทางนั้น บิดาและมารดาได้เสียชีวิตทิ้งบุตรสาวให้กลายเป็นกำพร้า ภายหลังเมื่อโฆสกเศรษฐีทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ด้วยความสงสารและเอ็นดู จึงขอรับนางสามาวดีมาเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมทั้งมอบหญิงบริวารให้อีก 500 คน 

เมื่อพระเจ้าอุเทนได้พบนางสมาวดีในงานเทศกาลรื่นเริงของเมืองโกสัมพี ความงามของนางทำให้พระองค์ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความเสน่หา เพียงรุ่งเช้าจึงมีพระราชสาสน์ไปสู่ขอนางกับโฆสกเศรษฐี ซึ่งนางก็มิได้ขัดข้อง ด้วยถือเป็นการแทนคุณบิดาบุญธรรม ด้วยเหตุนี้พระเจ้าอุเทนจึงแต่งตั้งให้นางเป็นพระนางสามาวดี เป็นอัครมเหสีองค์แรกแห่งนครโกสัมพี 

ส่วน “พระนางมาคันทิยา” พระนางเป็นบุตรสาวของมาคันทิยพราหมณ์ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพราหมณ์และพราหมณี เพราะเล็งเห็นถึงอุปนิสัยที่สามารถจะบรรลุอนาคามิผลได้ เมื่อพราหมณ์ทั้งสองเห็นพระพุทธเจ้า คิดว่าบุรุษนี้คู่ควรกับบุตรสาวของตน จึงจะยกนางให้ แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ และได้ตรัสว่า “เรามิได้มีความพอใจในเมถุน เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา, ไฉนเล่า? จักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยมูตรและกรีส, เราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านนี้ แม้ด้วยเท้า.”  ทำให้นางมาคันทิยารู้สึกโกรธแค้นผูกอาฆาตจองเวรต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมา เมื่อพราหมณ์และพราหมณีออกบวช จึงฝากบุตรสาวไว้กับจูฬมาคันทิยะ ผู้เป็นน้องชาย และนางมาคันทิยาก็ได้ถูกนำตัวไปถวายให้แก่พระเจ้าอุเทน ได้รับตำแหน่งเป็นอัครมเหสีองค์ที่ 3  

ณ เมืองโกสัมพี มีเศรษฐี 3 คน คือ โฆสกเศรษฐี, กุกกุฏเศรษฐี, ปาวาริกเศรษฐี ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเสด็จมาฉันภัตตาหารและถวายวัดที่พวกตนได้สร้างขึ้นแด่พระพุทธเจ้าในโอกาสเดียวกัน ครั้งนั้นนางขุชชุตตราซึ่งเป็นคนรับใช้ของพระนางสามาวดีได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องดอกไม้ ด้วยหน้าที่นี้นางจึงได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผล และนางจึงได้นำธรรมที่ได้ฟังมานั้นแสดงต่อให้พระนางสามาวดีและบริวารฟัง หลังจากฟังธรรมพวกนางได้บรรลุโสดาปัตติผล และด้วยความอิ่มเอิบใจ เลื่อมใสในพระธรรม นับแต่นั้นมาพระนางสามาวดีพร้อมเหล่าบริวารทั้ง 500 จึงพร้อมใจกันถือศีลปฏิบัติธรรม…นางขุชชุตตราจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เอตทัคคะ อุบาสิกาผู้เลิศด้านธรรมกถึก (การแสดงธรรมกถา) 

พระนางมาคันทิยาที่มีความอาฆาตแค้นผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านี้เป็นทุนเดิม เมื่อทราบความที่พระนางสามาวดีมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ จึงเกิดความไม่พอใจ คิดหาอุบายกำจัดพระนางสามาวดีเสีย 

ในสัปดาห์หน้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวที่จะเข้มข้น ๆ ขึ้น ถึงความที่พระนางมาคันทิยาได้วางแผนกลั่นแกล้งพระนางสามาวดีอย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าทรงมีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไร และพระนางสามาวดีหรือแม้แต่พระเจ้าอุเทนเองจะมีวิธีแก้สถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างไร  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา Ep.34 , Ep.33       


อ่าน เรื่อง พระนางสามาวดี อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

ฟัง ความเป็นมาของโฆสกเศรษฐี ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ฟัง “ความเป็นมาของพระเจ้าอุเทน และพระนางวาสุลทัตตา” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562


Timeline
[03:37] ประวัติพระนางสามาวดี เป็นลูกสาวเศรษฐี ซึ่งเป็นเพื่อนกับโฆสกเศรษฐี และโฆสกเศรษฐีได้รับเป็นลูกบุญธรรมหลังจากพ่อและแม่ของพระนางตาย ภายหลังได้รับสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน
[10:13] พระนางมาคันทิยา เป็นมเหสี 1 ใน 3 องค์ของพระเจ้าอุเทน นางผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้า เนื่องจากบิดาจะยกนางให้พระพุทธเจ้า แต่พระองค์ได้แสดงธรรมเปรียบเทียบร่างกายของนางเต็มไปด้วยปัสสาวะ และอุจจาระ ไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้า
[30:04] 3 เศรษฐีกับดาบส 500 ตน เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า เศรษฐีทั้ง 3 เป็นผู้สร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้า