รับคน #8

แจ้งให้ไปรับที่ตัวเมืองอุดร

ข้อมูลเที่ยวบิน เช่น WE003

ข้อมูลบริษัทรถทัวร์ เช่น นครชัย

ข้อมูลเลขขบวน เช่น 25 ด่วนพิเศษ

ข้อมูลอื่นๆ เช่น รับที่ปากทางบ้านนิคมฯ