อุบาสกก็บรรลุธรรมได้ ดังตัวอย่างของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย มีสัมมาทิฐิ น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ การคบเพื่อน การให้ทาน โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในรูปแบบของนิทานชาดก 4 เรื่อง ประกอบด้วย สิริชาดก, วารุณิทูสกชาดก, อกตัญญูชาดก และกาฬกัณณิชาดก ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะต่าง ๆ ได้มากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ชีวิตในทางโลกไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรม จนสามารถถึงขั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต Ep.26 , ใต้ร่มโพธิบท Ep.67, คลังพระสูตร Ep.65