Q: ทำจิตอย่างไรจึงจะเลิกกลัวงู ที่ได้เคยทำร้ายในสมัยก่อน?

A: ให้ทำความดีเพิ่ม ทำบ่อยๆ ทำมากๆ เมื่อเราระลึกถึงบุญ ระลึกถึงความดี ภาวนามากขึ้น ความร้อนใจ ก็จะเบาบางลง

Q: ใช้การภาวนาคาถา แทนการดูลมหายใจได้หรือไม่?

A: การภาวนา ก็ถือว่าเป็น ธัมมานุสติ เป็นหนึ่งใน อนุสติสิบ สามารถใช้วิธีไหนก็ได้

Q: เทคนิคแก้ฝันร้าย

A: ก่อนนอน ให้กำหนดสติสัมปชัญญะ กำหนดรู้อิริยาบถในการนอนแล้วเจริญเมตตา มุทิตา กรุณา อุเบกขา น้อมจิตไปเพื่อการนอน กำหนดจิตว่า รู้สึกตัวเมื่อไหร่ จะลุกขึ้นทันที ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ว่า “ขอให้บาปอกุศลอย่าได้ตามเราผู้ที่นอนอยู่” แล้วบาปอกุศลจะไม่ตามเราไป เพราะเราตั้งสติไว้แล้ว

Q: ทิศทางสู่นิพพานในขณะที่ยังเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนอยู่

A: หนทางไปสู่นิพพานมีทางเดียว คือ มรรค 8/ฆราวาสผู้เดินตามทาง มรรค 8 ก็ไปสู่นิพพานได้

Q: การเจริญมรรคของฆราวาส เจริญแบบไหนจึงได้ชื่อว่าทางสายกลาง?

A: ให้เอาศีลเป็นหลัก มีกัลยาณมิตรดี มี “มรรค” เป็นเกณฑ์ ถ้าออกนอก มรรค ก็ให้ตั้งสติ ปรับจิตใจ ทำความเพียรให้มาก จะพัฒนาไปได้

Q: วิธีแก้ไขเมื่อนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่าน

A: ให้ตั้งสติแล้วพิจารณาว่า ตอนที่ทำสมาธิได้นั้นทำอย่างไร อย่าเผลอสติ น้อมจิตไปในทางฟุ้งซ่าน ฝึกสติใหัมาก ทำให้มาก แล้วจะชำนาญ

Q: สมาธิเสื่อมได้หรือไม่ ถ้าได้เกิดจากเหตุปัจจัยใด?

A: เสื่อมได้/เหตุของสมาธิ คือ สติ สัมมาทิฐิ โดยมีศีลเป็นพื้นฐาน ถ้าเหตุเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป สมาธิก็เสื่อมได้ ให้รักษาเหตุของสมาธิ ก็จะรักษาสมาธิได้ พัฒนาได้ ไม่เสื่อม