มาณพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
สัตว์บุรุษเหล่าใด อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ไม่ประมาทในอริยธรรมในกาลไหน ๆ ไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตาย
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุเทวทูตที่พญายมจะถามผู้ตกอบายทุคติวินิบบาตเกี่ยวเทวทูต ว่าเคยเห็นหรือไม่
บุคคลที่ประมาทไม่เคยทำความดีทางกาย วาจา ใจ พญายมก็จะสั่งให้นายนิรยบาลพาไปลงโทษ