Q: ความสันโดษกับเรื่องกาม?

A: กาม แบ่งเป็น 1. กิเลสกาม (ความยินดีพอใจ) 2. วัตถุกาม (เสื้อ ผ้า อาหาร คือ วัตถุกาม ที่มีทั้งปราณีต และไม่ปราณีต)/ความสันโดษ (มี 3 นัยยะ คือ 1. ยินดีตามที่มี 2. ยินดีตามกำลัง 3. ยินดีตามความเหมาะสม)/ให้ทำความเข้าใจความสันโดษให้ถูกต้อง ก็จะเลือกปฏิบัติได้

Q: ไม่อิ่มไม่พอ พร่องอยู่เสมอ (กาม) กับอิ่มแล้วพอ (มรรค 8)?

A: ไม่อิ่มไม่พอ นั่นคือ ”กาม” จะไม่มีที่สุดจบ วนไปเรื่อยๆ เติมอย่างไรก็ยังพร่องอยู่เสมอ/อิ่มแล้วพอ (ไม่หิว) เมื่อเดินตามทางสายกลาง (มรรค 8) จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ

Q: การบรรลุไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุกข์มากหรือทุกข์น้อย แต่ขึ้นอยู่กับทำความเข้าใจทุกข์นั้นด้วยปัญญา

A: เราต้องเข้าใจทุกข์ให้ถูก ว่าเป็นของเกิดดับได้ คือ 1. เข้าใจทุกข์ 2. เข้าใจเหตุเกิดของทุกข์ 3. เข้าใจความดับไม่เหลือของทุกข์ 4. แก้ได้อย่างไร (ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)/ให้เดินตาม “มรรค 8” ปฏิบัติไปตามทาง ความยึดถือลดลง ความทุกข์ลดลง เข้าใจมากขึ้น ปัญญาเกิด เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของทุกข์นั้น

Q: บทสวดพระอภิธรรมในงานศพ

A: ที่มาในอันดับแรก คือ สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเทศน์หมวดอภิธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่เกี่ยวข้องกับงานศพมีเฉพาะในประเทศไทย/หมวดอภิธรรม จะอธิบายถึง 4 อย่าง แบ่งออกเป็น 7 คัมภีร์