ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ข้อที่ 74-129 )

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏกในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 20 ข้อที่ 74 – 129

กัลยาณมิตตาทิวรรค หมวดว่าด้วยกัลยาณมิตร เป็นต้น (ข้อ 74-80)

ปมาทาทิวรรค หมวดว่าด้วยความประมาท เป็นต้น (ข้อ 81-97)

ทุติยปมาทาทิวรรค หมวดว่าด้วยความประมาทเป็นต้น หมวดที่ ๒ (ข้อ 98-129 จตุกโกฏิกะ จบ)