สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์หรือจิตที่วุ่นวาย เมื่อต้องข้องแวะกับปัญหาและสิ่งรอบตัวต่างๆ ที่เข้ามากระทบ
เข้าใจความหมายและรายละเอียดของ “สังโยชน์”
ขบวนการที่จะรักษาจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์