Q: ปฏิบัติธรรมแล้วร้องเพลงได้หรือไม่
A: ถ้าศีล 8 ซึ่งห่างไกลจากกามก็ไม่ควร แต่ถ้าเผลอทำนั่นคือ เผลอสติ ในขั้นนี้ยังไม่ถือว่ากำหนัดยินดีไปในกาม เพราะความเร่าร้อนยังไม่มีสมาธิยังได้ เป็นเรื่องที่เราต้องปรับเอาว่าจะข้างหย่อนหรือเข้ม หลักการ คือ ค่อย ๆ ลดกามลงจนหมดไป ความยินดีด้านนี้ก็จะหมดไป

Q: สังโยชน์เบื้องสูงในรูปราคะ อรูปราคะ หมายถึงอะไร
A: สังโยชน์ คือ เครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพ ภพ คือ ความเป็นสภาวะ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ  ขึ้นกับว่ามีอาสวะชนิดไหน สังโยชน์เบื้องต่ำถ้าละได้เป็นโสดาบันก็จะอยู่ในกามภพ หรือละไม่ได้เลยก็อยู่ในกามภพนี้ แต่ถ้าละปฏิฆะ และกามราคะได้ ก็เข้าสู่รูปภพ และอรูปภพ รูปภพ คือ ความยินดีในฌานสมาธิขั้นที่ 1 – 4 อรูปภพความยินดีตั้งแต่ชั้นอากาสานัญจายตนะ ความยินดีทำให้ติดอยู่ในชั้นนั้น ๆ เพราะฉะนั้นในสมาธิต้องมีปัญญา

Q: สมาธิทุกแบบก่อให้เกิดปัญญาใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ สมาธิที่ก่อปัญญานั้นต้องมีสติ มีองค์แห่งมรรคทั้ง 7 มาแวดล้อมด้วย สมาธินั้นจึงจะก่อปัญญา มีสมาธิมีปัญญาแล้ว จะเป็นที่ตั้งของวิชชา วิมุตทำให้หลุดพ้นได้

Q: คนเนรคุณผิดศีลหรือไม่
A: เนรคุณเป็นบาป แต่อาจจะไม่ผิดศีล แก้โดยรู้คุณ การรู้คุณ คือ ปัญญา

Q: ความแตกต่างระหว่างสีลัพพตปรามาสกับสีลัพพัตตุปาทาน
A: คล้ายคลึงกัน