“มาร” ผู้ที่จะคอยเข้ามาทดสอบเราอยู่ตลอดเวลาในหลายรูปแบบ เพื่อล่อหลอกบีบคั้นให้เราทำความชั่วความบาปอกุศล และคอยขัดขวางไม่ให้ความดีความงามกุศลทั้งหลายเจริญ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลงกลของมารหรือยัง?

ในเอพิโสดนี้ จึงนำเรื่องของ วิธีการรับมือมารอย่างรู้เท่าทันด้วยมรรควิธี โดยสามารถตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่ กล่าวคือ ให้พิจารณาว่าสิ่งที่ทำ พูด และคิดอยู่นั้น เป็นไปตามมรรคหรือไม่ ถ้ายังอยู่ในมรรค นั่นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว เช่นตัวอย่างเรื่องราวเมื่อครั้งที่มารทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าทรงครองราชสมบัติ และอีกครั้งที่มารแปลงเป็นช้างเอางวงมารัดกระหม่อมพระราหุล

นอกจากนี้ได้ยกเรื่องของ พระเจ้าสุทโธทนะ และ ท้าวสักกะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรัก มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก มาเป็นเรื่องเสริมเพิ่มเติมให้เห็นว่า ความเลื่อมใสศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ต้องมี เพราะเป็นส่วนของมรรค

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S07E27 , #อย่าให้มารได้ช่อง , #ตั้งความเลื่อมใสให้ถูกต้อง