สัมมาอาชีวะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ประกอบด้วยอาสวะ และ สัมมาอาชีวะแบบอริยะ
หากมีการเลี้ยงชีวิตดีอยู่สม่ำเสมอ รายจ่ายก็จะไม่ท่วมรายรับ จะไม่เกิดความฝืดเคืองในการใช้จ่ายทรัพย์

Time Index

[03:42] สัมมาอาชีวะในทางอริยะเป็นอย่างไร

[05:59] การเลี้ยงชีพชอบทำให้เกิดความสันโดษ

[09:38] การดำรงชีพชอบในทิศทั้ง 6 ของฆราวาส

[25:10] การดำรงชีพในชั้นต่างๆ ของฆราวาส

[34:50] การเป็นผู้เลี้ยงชีวิตดีอย่างสม่ำเสมอ

[42:50] การเลี้ยงชีพชอบตามหลักอริยวงศ์