ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระราหุล (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 209)
ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน, การบรรลุธรรม และความเป็นเอตทัคคะ 

พระผู้มีพระภาคตรัสยกย่องพระราหุลว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายในทางผู้ใคร่ต่อการศึกษา และเป็นผู้ที่ว่าง่าย คือเป็นผู้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น  เปรียบเหมือนช้างหรือม้าอาชาไนยที่ว่า ตัวอื่นจะรับภาระหรือไม่ ฉันจะรับ

“พ่อสอนลูก” พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนพระราหุลตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อยจนเป็นภิกษุหนุ่ม มาใน 3 พระสูตรหลัก ๆ ได้แก่ จูฬราหุโลวาทสูตร (๑๒๕), มหาราหุโลวาทสูตร และจูฬราหุโลวาทสูตร (๗๙๕) จนถึงกระทั่งตอนบรรลุธรรมสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists:คลังพระสูตร ใน Ep.24