ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระรัฐบาลเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 210)
ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน, การบรรลุธรรม และความเป็นเอตทัคคะ 

พระรัฐบาล ครั้งเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว ได้มีศรัทธาที่จะบวช แต่บิดามารดาไม่ยินยอม จึงจะยอมตายด้วยการอดอาหาร บิดามารดาเห็นลูกชายทำเช่นนั้นจริง เกรงว่าลูกชายตาย จึงยินยอมให้บวชได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้บวชด้วยศรัทธา

“โลกอันชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืน,โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน, โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละสิ่งทั้งปวงไป, โลกบกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา…ดูกร มหาบพิตร ธัมมุทเทส 4 ข้อนี้แล พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต”