ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระมหากัจจายนะ ผู้เลิศในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 197)

ความสามารถพิเศษของพระมหากัจจายนเถระ คือ สามารถอธิบายความย่อให้พิสดาร พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องให้ท่านเป็นผูู้เลิศในการแสดงธรรมเช่นนี้ เพราะเหตุไร?…และอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใคร ๆ เรียกชื่อท่านว่า “พระสังกัจจายน์”

Time Index
[03:40] เริ่มอธิบายในข้อที่ 197
[05:08] ปฏิสัมภิทา 4
[07:42] บุพกรรมในกาลก่อน
[10:33] การออกบวช
[11:50] หลังการบรรลุแล้ว ได้รับบิณฑบาตรจากหญิงที่ขายผมแลกทรัพย์
[16:50] เรื่องพระโสณะกุตติกัณณะ
[20:08] ขอพรจากพระพุทธเจ้า 5 อย่าง
[22:52] ความพิสดาร 3 อย่าง
[23:49] กาลีอุบาสิกา
[28:12] อาราทัณฑะ พราหมณ์
[30:08] โลหิจจสูตร
[36:25] กัณฑรายนพราหมณ์
[40:27] หลิททิกานิคฤหบดี
[43:41] เตือนพระใหม่
[45:08] เรื่องโสเรยยะ
[51:33] ไม่คำนึงอดีต/อนาคต
[54:44] มธุปิณฑิกสูตร
[56:21] สรุป