ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระกุมารกัสสปเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 217)

ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน, การบรรลุธรรม และความเป็นเอตทัคคะ 

พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร

“เพราะได้สดับพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงกายเปรียบเช่นกับจอมปลวก (วัมมิกสูตร ว่าด้วยปริศนาจอมปลวก) จิตของเราจึงพ้นจากอาสวกิเลส ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน โดยประการทั้งปวง เราได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ก็เพราะปรับแก้ไขมิจฉาทิฏฐิของพระเจ้าปายาสิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ. เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ฯลฯ คำสอนของพระพุทธเจ้า เรากระทำสำเร็จแล้ว ดังนี้.”

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: คลังพระสูตร Ep.47 , Ep.48  และ Ep.49