บางคนบางครั้งบางทีไม่ได้จะเห็นทุกข์ ไม่ได้จะคิดถึงว่าต้องมาแก้ปัญหาอะไร เวลาอยู่บ้านมีความสุขดี ไม่ได้คิดจะมาวัด ไม่ได้คิดจะทำบุญให้ทาน ชั้นก็มีความสุขของชั้นดีพอวันหนึ่งมีความทุกข์มากเลย จะถูกแย่งเมียไปจึงค่อยคิดจะมาวัด

ชายคนนั้น จะถูกพระเจ้าปเสนทิโกศลหาเรื่องใส่ให้จะถึงที่ตาย เพราะต้องการภรรยาของเขา แต่เรื่องพลิกเพราะบุญญาธิการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ยังรักษาเอาไว้ด้วยความที่ท่านมีกัลยาณมิตร คือ พระนางมัลลิกา และพระพุทธเจ้าที่เทศน์เรื่องเสียงของสัตว์นรกประเภทหนึ่งที่อยู่ในโลหกุมภีนรกผู้กล่าวอักษร ‘ทุ. สะ. นะ. โส.’ ชายคนนี้จึงโชคดีพ้นจากความทุกข์ มีปัญญารักษาตัวได้

Time index

[03.34] ธรรมบทแปล “บุรุษคนใดคนหนึ่ง”

[05.28] อำนาจความรัก

[15.55] เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ. สะ. นะ. โส.

[17.53] พราหมณ์โง่ให้พระราชาบูชายัญ

[21.40] พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์

[26.39] พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม

[40.52] “ภิกษุทั้งหลาย สังสารวัฎนี้ที่สุดมีเบื้องต้นและเบื้องปลาย อันใคร ๆ ไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้ว เบื้องต้นเบื้องปลาย ย่อมไม่ปรากฎแก่คนพาลทั้งหลาย ผู้ไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ย่อมยาวแท้ทีเดียว”

[42.48] พระนางมัลลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติปางก่อน

[56.13] “ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่า ‘ชาติสมบัตินี้เป็นทุกข์, สัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศก.”