ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน การบรรลุธรรม ความเป็นเอตทัคคะ และต้นบัญญัติสิกขาบท (ถ้ามี) ของ นางสุชาดา และ นางวิสาขา  (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 258-259)

นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน (สรณะ)
นางสุชาดา เป็นธิดาของเสนิยกุฏุมพี ชาวอุรุเวลาเสนานิคม ได้ตั้งความปรารถนาต่อรุกขเทวดา ผู้สิงอยู่ ณ ต้นไม้แห่งหนึ่งว่า หากตนได้สามีที่มีบุญ มีทรัพย์สมบัติ และมีชาติสกุลเสมอกัน และได้มีบุตรคนแรกเป็นชายแล้ว จะขอทำพลีกรรมถวาย เวลาล่วงเลยไปหลังจากนางได้ตามความปรารถนาทั้งสองประการแล้วจนลูกชายแต่งงานแล้ว นางจึงปรารภที่จะทำพลีกรรมบวงสรวงตามที่ตั้งปฏิญาณไว้ ด้วยอาหารที่มีชื่ิอว่า “ข้าวมธุปายาส” อันโอชะ นางจึงเป็นสตรีคนแรกที่ได้ถวายอาหารที่ถือเป็น อาหารมื้อแรก หรือ เป็นการถวายอันสำคัญแด่พระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดิฉันบริจาคแก่ท่านแล้ว ท่านจงถือเอาถาดนั้นไปกระทำตามความชอบใจเถิด ถวายบังคมแล้วทูลว่า “มโนรถของดิฉันสำเร็จแล้ว ฉันใด แม้มโนรถของท่านก็จงสำเร็จ ฉันนั้น นางบริจาคถาดทองซึ่งมีราคาตั้งหนึ่งแสน เหมือนบริจาคใบไม้เก่าไม่เสียดายเลย แล้วหลีกไป”

นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา (ถวายทาน) 

นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นธิดาของธนญชัยเศรษฐีเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะมารดาชื่อว่าสุมนาเทวี (ธิดาอนาถบิณฑิกเศรษฐี) และปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี เป็นอุบาสิกาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ด้วยความที่เป็นตระกูลที่ผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก นางได้รับมอบหมายจากปู่พร้อมบริวาร 500 คนไปต้อนรับพระพุทธเจ้า จึงได้ฟังธรรมแล้วบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เมื่อเจริญวัยนางมีลักษณะเบญจกัลยาณีตรงตามที่บุตรของมิคารเศรษฐี กรุงสาวัตถี ชื่อ ปุณณวัฒนกุมาร ตั้งเงื่อนไขกับบิดามารดาบิดาว่าถ้าต้องการให้เขาแต่งงาน ต้องหาหญิงสาวที่มีพร้อมด้วยความงาม  5 อย่างนี้ 

และด้วยความที่เรีื่องราวของนางนั้นมีมาก จึงจะนำมาให้รับฟังกันต่อกันในเอพิโสดหน้า ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไร หลังจากนางได้แต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลของสามีแล้ว และจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างต่อจากนั้น

“สตรีใด ให้ข้าวและน้ำ มีใจเบิกบานแล้ว สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นสาวิกาของพระสุคต ครอบงำความตระหนี่แล้ว บริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ เป็นเครื่องบรรเทาความโศก นำมาซึ่งความสุขสตรีนั้น อาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลีไม่มีกิเลศเครื่องยั่วใจ ย่อมได้กำลังและอายเป็นทิพย์ สตรีผู้ประสงค์บุญนั้น เป็นคนมีสุข สมบูรณ์ด้วยอนามัย ย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนาน”….เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา ว่าด้วยนางวิสาขากราบทูลขอพร เพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝน

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา S02E03