Q: ประพฤติธรรมมาตลอด สุดท้ายเป็นอัลไซเมอร์ จะไปดีหรือไม่?

A: จิตลึกลงไปยิ่งกว่าสมอง การสะสมความดีจนเป็นอาสวะ จิตจะน้อมไประลึกถึงความดีนั้นได้แน่

Q: จิตที่มีกำลังเป็นเช่นไร?

A: ถ้าเราอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง แล้วเราสามารถที่จะรักษาความเป็นสภาวะนั้นได้ นี้คือสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่จิตมีกำลัง ฝึกฝนมาตามศีล สมาธิ ปัญญา จิตที่มีกำลังสูงสุดคือ ต้องวางมันได้ เข้าใจในอริยสัจ แข็งอยู่แต่นุ่มนวล

Q: ถ้าจะเริ่มภาวนาควรจะรู้อะไร?

A: ภาวนาคือพัฒนามาตามมรรคแปด โดยเริ่มต้นที่สติ

Q: นิมิตแท้ กับ นิมิตเทียมต่างกันอย่างไร จะหลงหรือไม่

A: คนที่มีปัญญา จะทราบแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเทียม ตั้งสติเอาไว้เพื่อให้เห็นตามจริง นิมิตทั้งหมดล้วนมีความไม่เที่ยง

Q: ขี้ลืม กังวล ใจร้อน ธรรมะข้อไหนแก้ได้

A: ขี้ลืม- ตั้งสติเอาไว้ แต่ถ้าเป็นส่วนความจำก็ต้องอาศัยปัญญา , กังวล- แก้โดยการเห็นตามเป็นจริง ทำความเพียรให้มากตามมรรคแปด , ใจร้อน- มีความเพียร มีเมตตา และให้เห็นทุกข์มาก ๆ จะวางได้

Q: “ระโชหะระนัง ระชังหะระติ” กับ การทำตัวแบบผ้าขี้ริ้ว ถูกต้องหรือไม่?

A: เมื่อไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ เหมือนผ้าเช็ดธุลี สิ่งที่เหลือก็คือความสบายใจ ตรงนี้เป็นปัญญา

Q: ผิดหวังจากไอดอล (Idol) ธรรมะข้อไหนช่วยได้

A: เป็นโทษของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไป ให้เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมด้วย ต้องฉลาดขึ้น ให้ตั้งอยู่ในธรรมโดยมีสติสัมปชัญญะในศรัทธาต่อไป

Q: พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและศรัทธาในอะไร?

A: ทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐคือ อริยสัจ 4 และศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆ