รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live: ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก” โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก ออกอากาศทาง Facebook “Puredhamma.com” ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. และนำไฟล์เสียงไปออกอากาศทาง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท.) FM92.5 ในวันเสาร์ เวลา 05:00 – 06:00 น. 

“ถ้าเราขุดเพชรจากพระไตรปิฎกได้ เราจะพบพระพุทธเจ้า พระธรรมของพระองค์ และวิธีปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือของทุกข์ เพื่อเป็นผู้สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นผู้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ ”
การทำสังคายนาพระไตรปิฏกในศาสนาพุทธ
การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏก เริ่มที่ในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกกนิบาต