คอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรม

ในทางพุทธศาสนา การเจริญสมาธิวิปัสสนา ทำเพื่อมุ่งหวังวิชชาและวิมุตติ และเพื่อเป็นวิหารธรรมอยู่สุขในปัจจุบัน. การหลีกเร้น คือการหลีกออกทั้งทางกายและทางใจ เพื่อใช้เวลาฝึกทำให้จิตสงบ ให้ได้ความมีอารมณ์เดียว เป็นจิตที่ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ เป็นจิตที่อ่อนเหมาะควรแก่การงาน. งานคือการเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ คือ ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค มีปัญญารู้เห็นซึ่งความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในธรรมทั้งหลาย. เป็นผลให้หน่ายแหนง จางคลาย กระทั่งหลุดพ้นในที่สุด.

คำถามที่อาจพบบ่อย

 • 1. มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหรือไม่ ?

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลีกเร้นทั้งหมด มาจากการบริจาคโดยผู้หลีกเร้นรุ่นก่อนๆ, หากท่านมีความประสงค์ที่จะแบ่งบันประโยชน์ที่ท่านได้รับให้กับผู้อื่นบ้าง ท่านก็สามารถทำได้ด้วยการบริจาคในวันสิ้นสุดการหลีกเร้นปฏิบัติ

 • 3. ผู้ใดควรจะเข้าหลีกเร้นปฏิบัติ ?

  พระภิกษุ/สามเณร, บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตประสาท ควรได้รับการรักษาอาการทางจิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน

 • 5. ต้องเตรียมสิ่งใดไปหลีกเร้นบ้าง ?

  ผู้หลีกเร้นควรเตรียมไฟฉายและของใช้ส่วนตัว ( เช่น เสื้อผ้า สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ ) ทางวัดฯได้เตรียมเครื่องนอนพื้นฐาน และอุปกรณ์รับประทานอาหารไว้ให้ ( พระภิกษุ/สามเณร โปรดนำบาตรและบริขารที่จำเป็นของท่านมาด้วย )

 • 2. ปฏิบัติไม่ครบตลอด ๗ วันได้หรือไม่ ?

  ได้ ก็ต่อเมื่อท่านเคยเข้าหลีกเร้นเต็มหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สำหรับผู้หลีกเร้นปฏิบัติครั้งแรกจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับระเบียบวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงจำเป็น ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบ 7 วันตลอดหลักสูตร กลับได้ 06.30 น. ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ แปด )

 • 4. กฎการหลีกเร้นทำไปเพื่ออะไร และสิ้นสุดเมื่อไหร่ ?

  การงดเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ จะเป็นผลดีต่อการทำสมาธิภาวนา เพราะผู้หลีกเร้น จะเห็นจิตตนเองชัดเจนขึ้น ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้พูดคุยและส่งสัญญาณ/ขีดเขียน/แสดงท่าทางต่างๆ ตลอด 6 วันแรกและจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 ของการปฏิบัติ

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการนั่งท่าขัดสมาธินานๆ ทางวัดมีเก้าอี้ให้นั่ง.

สำหรับผู้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเท่านั้น

หลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติธรรมนี้ มีระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเมื่อรวมวันเดินทางมาถึงและวันเตรียมกลับด้วย ก็เป็น 9 วัน เหมาะสำหรับทั้งฆราวาสและบรรพชิต ทั้งผู้ที่เคย หรือ ไม่เคยฝึกสมาธิวิปัสสนามาก่อนเลยก็ตาม โดยมรรควิธีที่ใช้สอน และปฏิบัติร่วมกันในระหว่างคอร์ส คือ อานาปานสติ ตามแบบที่เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งเมื่อเจริญให้มาก กระทำให้มากแล้ว มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.

รับเฉพาะผู้สนใจตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเท่านั้น ผู้ที่ตั้งใจมาด้วยจุดประสงค์อื่นๆ ( เช่น มาขายของ มาเพื่อหา downline เพื่อเหตุทางธุรกิจ เป็นต้น ) จะไม่ได้รับเข้าร่วมปฏิบัติในทันที เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ ก็จะอธิบายให้เข้าใจว่า จุดประสงค์ของการมาเจริญมรรค คืออะไร เมื่อเข้าใจแล้ว และมีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมจริง จึงจะรับสมัครเข้ามาปฏิบัติ. อนึ่ง ในระหว่างคอร์ส หากมีการทำผิดกฏ ในลักษณะที่เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ทางวัดฯขอสงวนสิทธ์ในการปฏิบัติของท่าน.