เดินจงกม อานิสงส์ 5

อานิสงส์การก้าวเดินกลับไปมา ( จงกม : จัง-กะ-มะ )

 • 1. อทฺธานกฺขโม โหติ

  ย่อมเป็นผู้อดทน ต่อการเดินทางไกล

 • 2. ปธานกฺขโม โหติ

  ย่อมเป็นผู้อดทน ต่อการบำเพ็ญเพียร

 • 3. อปฺปาพาโธ โหติ

  ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย

 • 4. อสิตํ ปีตํ ขายิตํ สายิตํ สมฺมาปริณามํ คจฺฉติ

  อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้ว ย่อมย่อยไปโดยดี

 • 5. จงฺกมาธิคโต สมาธิ จิรฎฺฐิติโก โหติ

  สมาธิที่ได้เพราะการจงกม ย่อมตั้งอยู่ได้นาน

*ที่มา : จังกมสูตร — องฺ.ปญฺจก. ๒๒ / [๒๙] / ๓๑*