ข้อความของท่านได้บันทึกไว้แล้ว

ฟังเทศน์หลวงพ่อและเจริญภาวนาได้ทุกวัน
บูชาด้วยการปฏิบัติเป็นการบูชาอันสูงสุด